ReadyPlanet.com
dot dot
ประวัติพระพุทธเจ้า

   พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบด้วยโสตธาตุอันเป็นทิพย์ว่า ภิกษุทั้งหลายกำลังสนทนาเรื่องปุพเพนิวาสญาณของพระองค์ด้วยความศรัทธา เลื่อมใส แต่ไม่เคยได้เห็นผลประจักษ์ด้วยตนเองว่า เป็นอย่างไร เพียงแต่ฟังต่อๆกันมา จึงเสด็จมาหาภิกษุเหล่านั้นตรัสถามว่า สนทนาเรื่องอะไรกันอยู่ เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบแล้ว ตรัสถามว่า อยากฟังไหม จะแสดงให้ฟัง เมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลรับแล้วจึงตรัสเล่าประวัติของพระพุทธเจ้าในอดีต ๖ พระองค์ และของพระองค์รวมเป็น ๗ พระองค์ คือ
 
๑. พระวิปัสสี ปีที่เสด็จอุบัติขึ้น กัปที่ ๙๑ จากกัปนี้ พระชาติเป็นกษัตริย์ มีพระโคตรว่า โกณฑัญญะ พระบิดา-พระมารดา พระนามว่าพระเจ้าพันธุมา พระนางพันธุมดี เมืองที่ประสูติกรุงพันธุมดี ตรัสรู้ที่ต้นแคฝอย คู่อัครสาวกคือ พระขันฑะ-พระติสะ พระอุปัฏฐากคือ พระอโสกะ ประมาณพระชนมายุ ๘๐,๐๐๐ปีฯ
 
๒. พระสิขี ปีที่เสด็จอุบัติขึ้น กัปที่ ๓๑ จากกัปนี้ พระชาติเป็นกษัตริย์ มีพระโคตรว่า โกณฑัญญะ พระบิดา-พระมารดา พระนามว่าพระเจ้าอรุณะ พระนางปภาวดี เมืองที่ประสูติกรุงอรุณวดี ตรัสรู้ที่ต้นมะม่วง คู่พระอัครสาวกคือ พระอภิภู-พระสัมภวะ พระอุปัฏฐากคือ พระเขมังกร ประมาณพระชนมายุ ๗๐,๐๐๐ปีฯ
 
๓. พระเวสสภู ปีที่เสด็จอุบัติขึ้น กัปที่ ๓๑ จากกัปนี้ พระชาติเป็นกษัตริย์ มีพระโคตรว่า โกณฑัญญะ พระบิดา-พระมารดา พระนามว่าพระเจ้าสุปปติตะ พระนางยสวดี เมืองที่ประสูติกรุงอโนมะ ตรัสรู้ที่ต้นสาละ คู่อัครสาวกคือ พระโสณะ-อุตตระ พระอุปัฏฐากคือ พระอุปสันตะ ประมาณพระชนมายุ ๖๐,๐๐๐ปีฯ
 
๔. พระกกุสันธะ ปีที่เสด็จอุบัติขึ้น ในกัปนี้ พระชาติเป็นพราหมณ์ มีพระโคตรว่า กัสสปะ พระบิดา-มารดา พระนามว่าพราหมณ์อัคคิทัต นางพราหมณีวิสาขา เมืองที่ประสูติกรุงเขมวดี ตรัสรู้ที่ต้นซึก คู่พระอัครสาวกคือ พระวิธุระ-พระสัญชีวะ พระอุปัฏฐากคือพระวุฑฒิชะ ประมาณพระชนมายุ ๔๐,๐๐๐ ปีฯ
 
๕. พระโกนาคมนะ ปีที่ประสูติขึ้น ในกัปนี้ พระชาติเป็นพราหมณ์ มีพระโคตรว่า กัสสปะ พระบิดา-พระมารดา พระนามว่าพราหมณ์ยัญญทัต นางพราหมณี อุตตรา เมือง ที่ประสูติกรุงโสภวดี ตรัสรู้ที่ต้นมะเดื่อ คู่อัครสาวกคือ พระภิยโยสะ-พระอุตตระ พระอุปัฏฐากคือ พระโสตถิชะ ประมาณพระชนมายุ ๓๐,๐๐๐ปีฯ
 
๖. พระกัสสปะ ปีที่ประสูติขึ้น ในกัปนี้ พระชาติเป็นพราหมณ์ มีพระโคตรว่า กัสสปะ พระบิดา-พระมารดา พระนามว่าพราหมณ์พรหมทัต นางพราหมณ์ธนวดี เมืองที่ประสูติกรุงพาราณสี ตรัสรู้ที่ต้นไทร คู่พระอัครสาวกคือ พระติสสะ-พระภารทวาชะ พระอุปัฏฐากคือ พระสัพพมิตตะ ประมาณพระชนมายุ ๒๐,๐๐๐ปีฯ
 
๗. พระโคตมะ ปีที่ประสูติขึ้น ในกัปนี้ พระชาติเป็นกษัตร์ย์ มีพระโคตรว่า โคตมะ พระบิดา-พระมารดา พระนามว่าพระเจ้าสุทโธทนะ พระนางมายา เมืองที่ประสูติกรุงกบิลพัสดุ์ ตรัสรู้ที่ต้นอัสสัตถะ คู่อัครสาวกคือ พระสารีบุตร-พระโมคคัลลานะ พระอุปัฏฐากคือ พระอานนท์ พระชนมายุ ๘๐ ปี อายุขัยของคนในยุคนั้น ๑๐๐ ปีฯ


     ต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ว่าจะต้นอะไรเรียกว่าต้นโพธิ์ทั้งหมด คือต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ นี่เป็นประวัติขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง ๗ พระองค์รวมทั้งพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันด้วย ด้วยความศรัทธา รักเคารพ บูชา พระพุทธองค์ข้าพเจ้าขอเป็นทาสและจะช่วยสืบจรรค์รงณ์พระพุทธศาสนาของพระองค์ ตลอดไปจนกว่าจะบรรลุธรรมสูงสุดของพระพุทธองค์ไม่ว่าจะกี่ชาติก็ตามกี่ภพก็จะ ขอนับถือพุทธศาสนาตลอดไปฯ

 

เพราะอาศัยเวทนา             ตัณหาจึงมี

เพราะอาศัยตัณหา            ปริเยสนาจึงมี (การแสวงหา)

เพราะอาศัยปริเยสนา           ลาภะจึงมี (การได้)

เพราะอาศัยลาภะ              วินิจฉยะจึงมี (การกำหนด)

เพราะอาศัยวินิจฉยะ            ฉันทราคะจึงมี (ความกำหนัดด้วยอำนาจแห่งความพอใจ)

เพราะอาศัยฉันทราคะ           อัชโฌสานะจึงมี (ความหมกมุ่นฝังใจ)

เพราะอาศัยอัชโฌสานะ          ปริคคหะจึงมี (การยึดถือครอบครอง)

เพราะอาศัยปริคคหะ            มัจฉริยะจึงมี (ความตระหนี่)

เพราะอาศัยมัจฉริยะ            อารักขะจึงมี (ความหวงกั้น)

เพราะอาศัยอารักขะเป็นเหตุ         บาปอกุศลธรรมเป็นเอนกย่อมเกิดขึ้นจากการถือท่อนไม้ การถือศัสตรา การทะเลาะ การแก่งแย่ง การวิวาท       การพูดขึ้นเสียงว่า"มึง มึง" การพูดส่อเสียดและการพูดเท็จ

 

      ดังนั้น เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาสจึงมีฯ

          

                                  
ประวัติและวันสำคัญ

ประวัติวันสงกรานต์
วันเข้าพรรษาCopyright © 2010 All Rights Reserved.