ReadyPlanet.com
dot dot
พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี

 

พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม

          ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ พระพุทธศาสนาจะครบ ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยคำนวณจากการนำปีพุทธศักราชที่เริ่มนับหลังจากการปรินิพพาน บวกด้วย ๔๕ พรรษา อันเป็นพรรษาที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดำเนินพุทธกิจ ภายหลังจากการตรัสรู้จวบจนเสด็จดับขันธปรินิพพานการคำนวณจะนำปีพุทธศักราชที่เริ่มนับหลังจากการปรินิพพาน บวกด้วย ๔๕ อันเป็นจำนวนพรรษาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดำเนินพุทธกิจ ภายหลังการตรัสรู้จวบจนเสด็จดับขันธปรินิพพาน (จำนวนปีการตรัสรู้  = ปี พ.ศ. + ๔๕)  (ในวันวิสาขบูชา พ.ศ.๒๕๕๕ สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้ครบ ๒,๖๐๐ ปี หรือ ๒๖ พุทธศตวรรษ)

            "พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ปีแห่งการตรัสรู้" ถ้าถือตามหลักการคำนวณปีพุทธศักราชแบบไทยอยู่ในช่วงระหว่างวันวิสาขบูชา พ.ศ.๒๕๕๔ ถึงวันวิสาขบูชา พ.ศ.๒๕๕๕ ทั้งนี้ ในวันวิสาขบูชา พ.ศ.๒๕๕๔ (๑๗ พ.ค.) ที่ผ่านมานั้น เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ครบ ๒,๕๙๙ ปีเต็ม และเริ่มเข้าสู่ปีที่ ๒,๖๐๐ แห่งการตรัสรู้

  

หัวใจของพระพุทธศาสนา

             วันมาฆบูชา ถือว่าเป็นวันสำคัญ เรียกว่า วันมหาสันนิบาต หรือจาตุรงคสันนิบาต คือวันประชุมใหญ่อันประกอบด้วยองค์ ๔ คือ ๑.พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นพุทธสาวก จำนวน ๑,๒๕๐ องค์ มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย  ๒.พระพุทธสาวกเหล่านี้ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ เป็นผู้ที่พระพุทธองค์ประทานการอุปสมบทด้วยพระองค์เอง                   

 

            ๓.พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ ๔.วันนั้นเป็นวันเพ็ญ เดือนมาฆะ คือพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ ในวันดังกล่าวพระผู้มีพระภาคทรงประกาศหลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาเหมือนรัฐธรรมนูญที่ใช้เป็นแม่บทสำคัญสูงสุดของประเทศ หลักธรรมสำคัญของพุทธศาสนา คือ การแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ เป็นประกาศหลักธรรมสำคัญอันเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อนำไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งมีหลักการที่สำคัญอยู่ ๓ ประการ ที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย

 

            ๑.สพฺพปาปสฺส อกรณํ คือ การไม่ทำบาปทั้งปวง ได้แก่ การงดเว้น การลดละ และเลิกทำบาปทั้งปวง ซึ่งได้แก่อกุศลกรรมบถ ๑๐ ทางแห่งความชั่ว ๑๐ ประการ

 

            ๒.กุสลสูปสมฺปทํ คือ การยังกุศลให้ถึงพร้อม ได้แก่ การทำแต่ความดี ด้วยการให้ทาน รักษาศีล และเจริญจิตภาวนา พระพุทธเจ้าตรัสว่า ปาฏิโมกเข จ สํวโร ได้แก่ การสำรวมกาย วาจา และใจ การรักษาศีล การรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด ให้ทำแต่ความดี งดเว้นจากความชั่ว

 

 

            ๓.สจิตฺตปริโยทปนํ  คือ การทำจิตใจของตนให้ผ่องใส ให้สงบปราศจากนิวรณ์  ซึ่งเป็นธรรมอันกั้นจิต ขัดขวางจิตของเราไม่ให้บรรลุ หรือไม่ให้เข้าถึงความดี
ข่าวสารวัดนวลจันทร์

อวยพร ปีใหม่ 2562
อภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๑
กำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันที่๒๖ตุลาคม๒๕๖๐
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน....
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฉลองอายุวัฒนมงคลถวายแด่ เจ้าประคุณสมเด็จมหารัชมังคลาจารย์
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี งานทอดกฐิน ในวันที่ ๖-๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดนวลจันทร์(บางขวด) เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ เชิญมาร่วมฟังเทศน์มหาชาติ
เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารน้ำปานะ ในงานอบรมพระนวกะและพิธีสอบนักธรรมประจำปี ๒๕๖๐
ตัวแทนคณะสงฆ์วัดนวลจันทร์ ให้กับศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมโมลี
อนุโมทนากับทีมงานอดีต สก.แมน เจริญวัลย์ และสมาชิกหมู่บ้านสหกรณ์เคหะสถาน ๔ นำดอกไม้จันทน์มาถวายวัดนวลจันทร์(บางขวด) เพื่อถวายในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ
วันวิสาขบูชา ๒๕๖๐
เลื่อนสมณศักดิ์
สงกรานต์ปี 2560
โครงการรักษาศีล๕, วัดนวลจันทร์ article
งานเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง ปี ๒๕๕๘
หนึ่งในความภาคภูมิใจของวัดนวลจันทร์(บางขวด)
ขอเชิญร่วมงานฉลองศาลาธรรมสังเวช (หน้าเมรุ)
สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๘ ณ วัดนวลจันทร์ (บางขวด)
สวดมนต์ข้ามปี ณ วัดนวลจันทร์ (บางขวด)
ทอดกฐินและ ทอดผ้าป่าสามัคคี ๒๕๕๗
งานหลวงปู่ ๕๗
วันวิสาขบูชา ๒๕๕๗
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญในงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ ตั้งอัฐิ ทำบุญให้บรรพบุรุษ และตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคี ๕๗
ขอเชิญเททองหล่อพระพุทธรูป ปางลีลา พระปางวันอาทิตย์ ปางวันจันทร์ ปางวันอังคาร ปางวันพุธ
โครงการอบรมนักเรียนก่อนสอบ ปีที่ ๑ วัดนวลจันทร์ (บางขวด) เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๗
เชิญชวนทำบุญวันออกพรรษาและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดนวลจันทร์ ๒๕๕๖
เชิญร่วมงานเทศน์มหาชาติ ๒๕๕๖
๑๒ สิงหามหาราชินี ๒๕๕๖
วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๖
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานทำบุญประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ๒๕๕๖
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานมุทิตาสักการะแด่ พระมหาสมบูรณ์ ธมมฺทีโป
เชิญทำบุญวันสงกรานต์ 2556
ประชาสัมพันธ์การบูรณะปฏิสังขรณ์ ๒๕๕๖
ประกาศศูนย์ประสานงานพระวินยาธิการ
เชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีและตักบาตรข้าวสารแห้ง เนื่องในโอกาสสิ้นปีใหม่ ๒๕๕๖
เชิญร่วมพิธีอาบน้ำมนต์เพ็ญจันทร์ ในเทศกาลลอยกระทง ๒๕๕๕
ตักบาตรเทโว ทอดกฐินสามัคคี ๒๕๕๕
ร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาหฬบูชา และวันเข้าพรรษา ๒๕๕๕
อุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูปภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๕
พิธีปิดทอง - ฝังลูกนิมิต วัดนวลจันทร์ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดกฐินสมทบ ๒๕๕๔
ขอเชิญร่วมทำบุญอายุมงคล ๔ รอบ
ทำบุญประจำปี ๒๕๕๔
เจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์ (บางขวด) รับปริญญาบัตร
วันอาสาหฬบูชา
วันวิสาขบูชา
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสร้างความสุขแก่ประเทศไทย
ประมวลภาพน้ำท่วมวัดนวลจันทร์ (บางขวด) ปี54
วันมาฆบูชา
สวดมนต์ข้ามปี ณ วัดนวลจันทร์ (บางขวด)
แจ้งการสอบพระนวกภูมิ และทอดกฐิน ๕๓ article
ทำบุญประจำปี ๒๕๕๓
ทำบุญอายุวัฒนมงคล อุปสมบทสามเณร ปธ. ๖
คนเก่งวัดนวลจันทร์
ฉลองศาลาใหม่ 26 ธ.ค. 53
วันลอยกระทง
วันเข้าพรรษา
งานประจำปีวัดนวลจันทร์ ๒๕๕๒
พิธีทำบุญให้กับบูรพาจารย์ที่ล่วงลับCopyright © 2010 All Rights Reserved.