ReadyPlanet.com
dot dot
พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี

 

พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม

          ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ พระพุทธศาสนาจะครบ ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยคำนวณจากการนำปีพุทธศักราชที่เริ่มนับหลังจากการปรินิพพาน บวกด้วย ๔๕ พรรษา อันเป็นพรรษาที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดำเนินพุทธกิจ ภายหลังจากการตรัสรู้จวบจนเสด็จดับขันธปรินิพพานการคำนวณจะนำปีพุทธศักราชที่เริ่มนับหลังจากการปรินิพพาน บวกด้วย ๔๕ อันเป็นจำนวนพรรษาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดำเนินพุทธกิจ ภายหลังการตรัสรู้จวบจนเสด็จดับขันธปรินิพพาน (จำนวนปีการตรัสรู้  = ปี พ.ศ. + ๔๕)  (ในวันวิสาขบูชา พ.ศ.๒๕๕๕ สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้ครบ ๒,๖๐๐ ปี หรือ ๒๖ พุทธศตวรรษ)

            "พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ปีแห่งการตรัสรู้" ถ้าถือตามหลักการคำนวณปีพุทธศักราชแบบไทยอยู่ในช่วงระหว่างวันวิสาขบูชา พ.ศ.๒๕๕๔ ถึงวันวิสาขบูชา พ.ศ.๒๕๕๕ ทั้งนี้ ในวันวิสาขบูชา พ.ศ.๒๕๕๔ (๑๗ พ.ค.) ที่ผ่านมานั้น เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ครบ ๒,๕๙๙ ปีเต็ม และเริ่มเข้าสู่ปีที่ ๒,๖๐๐ แห่งการตรัสรู้

  

หัวใจของพระพุทธศาสนา

             วันมาฆบูชา ถือว่าเป็นวันสำคัญ เรียกว่า วันมหาสันนิบาต หรือจาตุรงคสันนิบาต คือวันประชุมใหญ่อันประกอบด้วยองค์ ๔ คือ ๑.พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นพุทธสาวก จำนวน ๑,๒๕๐ องค์ มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย  ๒.พระพุทธสาวกเหล่านี้ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ เป็นผู้ที่พระพุทธองค์ประทานการอุปสมบทด้วยพระองค์เอง                   

 

            ๓.พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ ๔.วันนั้นเป็นวันเพ็ญ เดือนมาฆะ คือพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ ในวันดังกล่าวพระผู้มีพระภาคทรงประกาศหลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาเหมือนรัฐธรรมนูญที่ใช้เป็นแม่บทสำคัญสูงสุดของประเทศ หลักธรรมสำคัญของพุทธศาสนา คือ การแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ เป็นประกาศหลักธรรมสำคัญอันเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อนำไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งมีหลักการที่สำคัญอยู่ ๓ ประการ ที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย

 

            ๑.สพฺพปาปสฺส อกรณํ คือ การไม่ทำบาปทั้งปวง ได้แก่ การงดเว้น การลดละ และเลิกทำบาปทั้งปวง ซึ่งได้แก่อกุศลกรรมบถ ๑๐ ทางแห่งความชั่ว ๑๐ ประการ

 

            ๒.กุสลสูปสมฺปทํ คือ การยังกุศลให้ถึงพร้อม ได้แก่ การทำแต่ความดี ด้วยการให้ทาน รักษาศีล และเจริญจิตภาวนา พระพุทธเจ้าตรัสว่า ปาฏิโมกเข จ สํวโร ได้แก่ การสำรวมกาย วาจา และใจ การรักษาศีล การรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด ให้ทำแต่ความดี งดเว้นจากความชั่ว

 

 

            ๓.สจิตฺตปริโยทปนํ  คือ การทำจิตใจของตนให้ผ่องใส ให้สงบปราศจากนิวรณ์  ซึ่งเป็นธรรมอันกั้นจิต ขัดขวางจิตของเราไม่ให้บรรลุ หรือไม่ให้เข้าถึงความดี
ข่าวสารวัดนวลจันทร์

สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔
ขอเชิญร่วมงานทอดกฐิน ๒๕๖๓ article
📢♥️เรียนเชิญทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ๒๕๖๓ article
เนื่องในวโรกาสอายุวัฒนมงคลครบรอบ ๕๗ ปี article
ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะหลังคาศาลาการเปรียญ(ด้านนอก) article
อวยพร ปีใหม่ 2562
อภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๑
กำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันที่๒๖ตุลาคม๒๕๖๐
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน....
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฉลองอายุวัฒนมงคลถวายแด่ เจ้าประคุณสมเด็จมหารัชมังคลาจารย์
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี งานทอดกฐิน ในวันที่ ๖-๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดนวลจันทร์(บางขวด) เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ เชิญมาร่วมฟังเทศน์มหาชาติ
เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารน้ำปานะ ในงานอบรมพระนวกะและพิธีสอบนักธรรมประจำปี ๒๕๖๐
ตัวแทนคณะสงฆ์วัดนวลจันทร์ ให้กับศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมโมลี
อนุโมทนากับทีมงานอดีต สก.แมน เจริญวัลย์ และสมาชิกหมู่บ้านสหกรณ์เคหะสถาน ๔ นำดอกไม้จันทน์มาถวายวัดนวลจันทร์(บางขวด) เพื่อถวายในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ
วันวิสาขบูชา ๒๕๖๐
เลื่อนสมณศักดิ์
สงกรานต์ปี 2560
โครงการรักษาศีล๕, วัดนวลจันทร์ article
งานเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง ปี ๒๕๕๘
หนึ่งในความภาคภูมิใจของวัดนวลจันทร์(บางขวด)
ขอเชิญร่วมงานฉลองศาลาธรรมสังเวช (หน้าเมรุ)
สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๘ ณ วัดนวลจันทร์ (บางขวด)
สวดมนต์ข้ามปี ณ วัดนวลจันทร์ (บางขวด)
ทอดกฐินและ ทอดผ้าป่าสามัคคี ๒๕๕๗
งานหลวงปู่ ๕๗
วันวิสาขบูชา ๒๕๕๗
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญในงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ ตั้งอัฐิ ทำบุญให้บรรพบุรุษ และตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคี ๕๗
ขอเชิญเททองหล่อพระพุทธรูป ปางลีลา พระปางวันอาทิตย์ ปางวันจันทร์ ปางวันอังคาร ปางวันพุธ
โครงการอบรมนักเรียนก่อนสอบ ปีที่ ๑ วัดนวลจันทร์ (บางขวด) เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๗
เชิญชวนทำบุญวันออกพรรษาและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดนวลจันทร์ ๒๕๕๖
เชิญร่วมงานเทศน์มหาชาติ ๒๕๕๖
๑๒ สิงหามหาราชินี ๒๕๕๖
วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๖
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานทำบุญประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ๒๕๕๖
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานมุทิตาสักการะแด่ พระมหาสมบูรณ์ ธมมฺทีโป
เชิญทำบุญวันสงกรานต์ 2556
ประชาสัมพันธ์การบูรณะปฏิสังขรณ์ ๒๕๕๖
ประกาศศูนย์ประสานงานพระวินยาธิการ
เชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีและตักบาตรข้าวสารแห้ง เนื่องในโอกาสสิ้นปีใหม่ ๒๕๕๖
เชิญร่วมพิธีอาบน้ำมนต์เพ็ญจันทร์ ในเทศกาลลอยกระทง ๒๕๕๕
ตักบาตรเทโว ทอดกฐินสามัคคี ๒๕๕๕
ร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาหฬบูชา และวันเข้าพรรษา ๒๕๕๕
อุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูปภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๕
พิธีปิดทอง - ฝังลูกนิมิต วัดนวลจันทร์ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดกฐินสมทบ ๒๕๕๔
ขอเชิญร่วมทำบุญอายุมงคล ๔ รอบ
ทำบุญประจำปี ๒๕๕๔
เจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์ (บางขวด) รับปริญญาบัตร
วันอาสาหฬบูชา
วันวิสาขบูชา
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสร้างความสุขแก่ประเทศไทย
ประมวลภาพน้ำท่วมวัดนวลจันทร์ (บางขวด) ปี54
วันมาฆบูชา
สวดมนต์ข้ามปี ณ วัดนวลจันทร์ (บางขวด)
แจ้งการสอบพระนวกภูมิ และทอดกฐิน ๕๓ article
ทำบุญประจำปี ๒๕๕๓
ทำบุญอายุวัฒนมงคล อุปสมบทสามเณร ปธ. ๖
คนเก่งวัดนวลจันทร์
ฉลองศาลาใหม่ 26 ธ.ค. 53
วันลอยกระทง
วันเข้าพรรษา
งานประจำปีวัดนวลจันทร์ ๒๕๕๒
พิธีทำบุญให้กับบูรพาจารย์ที่ล่วงลับCopyright © 2010 All Rights Reserved.