ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวสารวัดนวลจันทร์


 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสร้างความสุขแก่ประเทศไทย

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสร้างความสุขแก่ประเทศไทย

วันจันทร์ที่  ๓  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ณ ศาลาการเปรียญ  วัดนวลจันทร์ (บางขวด) เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

เวลา ๑๔.๐๐ น.  เป็นต้นไป

ประมวลภาพน้ำท่วมวัดนวลจันทร์ (บางขวด) ปี54
วันมาฆบูชา

        มาฆบูชา เป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รู้กันว่า เป็นวันเกิดพระธรรม ถือว่าเป็นวันที่ พระพุทธเจ้า ได้ประกาศ หลักธรรม คำสั่งสอนของพระองค์ เพื่อให้พระอรหันต์ทั้งหลาย ที่มาประชุมกันในวันนั้น นำไปเผยแผ่ 


        วัน"มาฆบูชา" เป็นวันบูชาพิเศษที่ต้องทำในวันเพ็ญเดือนมาฆะ หรือในวันที่พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ 
( ซึ่งโดยปกติทำกันในกลางเดือน ๓ แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ เดือนแปดสองแปด ก็เลื่อนไปกลางเดือน ๔ )  ถือกันว่าเป็นวันสำคัญ เพราะวันนี้ เป็นวันคล้ายกับ วันประชุมกันเป็นพิเศษ แห่งพระอรหันตสาวก โดยมิได้มีการนัดหมาย ซึ่งเรียกว่า วัน
จาตุรงคสันนิบาต ซึ่งได้มีขึ้น ณ บริเวณเวฬุวันมหาวิหาร หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นเวลานับได้ ๙ เดือน

        วันนี้เอง ที่พระพุทธองค์แสดง "โอวาทปาฎิโมกข์" ซึ่งถือกันว่า เป็นหลักคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา

 

สวดมนต์ข้ามปี ณ วัดนวลจันทร์ (บางขวด)

 

 เริ่มต้นดี ชีวิตดี ในปีใหม่

 

        ทางวัดนวลจันทร์ (บางขวด) จัด สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ในปีใหม่” เพื่อมงคลชีวิต ซึ่งทางเจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์ ได้จัดขึ้นเพื่อคนไทยยึดพระธรรมคำสอน  และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  ซึ่งวัดทั่วประเทศก็จะจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี  ในคืนวันส่งท้ายปีเก่า  ๓๑ ธันวาคม ๕๓ ถึง  ๑ ม.ค. ๕๔  ขอเรียนเชิญญาติโยมที่สนใจเข้าร่วมพิธีดังกล่าว  และประกอบกับทางวัดจะได้จัดพิธีฉลองโบสถ์หลังใหม่  ที่มีความวิจิตรงดงามเป็นอย่างมาก  จึงขออนุโมทนาบุญมา  ณ  ที่นี้ด้วยนะครับ

 

 

แจ้งการสอบพระนวกภูมิ และทอดกฐิน ๕๓article

ทางวัดนวลจันทร์ได้จัด การสอบพระนวกภูมิ  ขึ้นในวันที่ ๑๓ - ๑๔  ตุลาคม ๒๕๕๓  ซึ่งมีพระภิกษุและสามเณรเข้าร่วมสอบจำนวน  ๓๐๐  รูป  จึงขอกราบเรียนเชิญญาติโยมที่มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพ บริจาคปัจจัยต่างๆ ที่จำเป็น  อย่างเช่น  น้ำปาณะ  แด่พระภิกษุ - สามเณร  ที่เข้าร่วมสอบในครั้งนี้

และทางวัดได้จัด กองกฐินขึ้นในวันที่ ๒๔  ซึ่งเป็นวันตั้งวง  และวันที่ ๒๕  จะเป็นวันครอบ  ท่านที่มีจิตศรัทธาก็ขอเชิญทำบุญได้ที่วัดนวลจันทร์ด้วยนะครับ  อนุโมทนาบุญมา  ณ  ที่นี้ด้วยครับ

[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.