ReadyPlanet.com
dot dot
> รูปคุณสาธิต-ม.ล.ศิราภิรมณ์ ธีรประเสริฐ พร้อมด้วยคณะ เป็นเจ้าภาพถวายหนังสือบาลีและหนังสือนักธรรม

รูปคุณสาธิต-ม.ล.ศิราภิรมณ์ ธีรประเสริฐ พร้อมด้วยคณะ เป็นเจ้าภาพถวายหนังสือบาลีและหนังสือนักธรรม

คุณสาธิต-ม.ล.ศิราภิรมณ์ ธีรประเสริฐ พร้อมด้วยคณะ เป็นเจ้าภาพถวายหนังสือบาลีและหนังสือนักธรรมแด่พระภิกษุ-สามเณร วัดนวลจันทร์  เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ที่ผ่านมา

 

คลิกที่หัวข้อยังมีรูปเพิ่มเติมนะครับ


Copyright © 2010 All Rights Reserved.